شنبه ۲۰ فروردین ۰۱

زبان عربي ، آموزش مكالمه زبان عربي،آموزش عربي،عربي ،آموزش زبان عربي،آموزش قواعد

قواعد مقدماتي زبان عربي

۷,۴۰۹ بازديد

قواعد مقدماتي زبان عربي

نگاهي اجمالي بر قواعد مقدماتي زبان عربي

اقسام كلمه در زبان عربي

 ۱- اسم: كلمه اي است كه داراي معني مستقلي است ودلالت بر زمان هم نمي كند. مانند جِدار(ديوار)-حديقه(باغ)-هذا-ذلك-نحن

 ۲-فعل: كلمه اي است كه داراي معناي مستقلي است ودلالت بر زمان هم مي كند. مانند شَرِبَ(نوشيد).

۳-حرف: كلمه است كه داراي معناي مستقل نيست ودلالت بر زمان هم نمي كند .مانندفي (در).

نكته: ضماير همگي جزء اسم ها محسوب مي شوندمانند انتَ-هو-هي

مهمترين تفاوت هاي اسم و فعل چيست؟

۱- اسم مي تواند تنوين بگيرد مانند كتاباً ولي فعل هرگز تنوين نمي گيرد

۲- اسم مي تواند اَل بگيرد مانند البيت ولي فعل اَل نمي گيرد.

۳- هر كلمه اي كه آخر آن (ه)باشد اسم است مانند محفظه(كيف)پس هيچ فعلي آخر آن حرف(ه)نيست

پس هر كلمه اي كه (اَل) يا تنوين داشته باشد اسم است.

در عبارت زير اسم –فعل -حرف را مشخص كنيد.

قَطَعتُ  هذه المسافهِ البعيدهِ لزيارهِ حبيبي "

 اين مسافت طولاني را براي زيارت مجبوبم طي كردم 

اقسام فعل

فعل ماضي:(از فعل ماضي مي توان فعل نفي ماضي ساخت)

فعل مضارع:(از فعل مضارع مي توان فعل نفي مضارع،فعل نهي وفعل امر ساخت)

فعل ماضي: دلالت بر زمان گذشته مي كند مانند :خَرَجَ(خارج شد)-كَتَبَ(نوشت) وداراي 14 صيغه است

فعل مضارع :دلالت بر زمان حال مي كند مانند:يخرُجُ(خارج مي شود)-يكتُبُ(مي نويسد) وداراي 14 صيغه است

چهارده صيغه فعل ماضي از فعل ذَهَبَ(رفت)

 

غايب

مخاطب

 

 

متكلم

 

مذكر

مونث

مذكر

مونث

 

مفرد

ذَهَبَ(رفت)

ذَهَبَتْ (رفت)

ذَهَبتَ(رفتي)

ذَهَبتِ(رفتي)

 

وحده

ذَهَبتُ (رفتم)

مثني

ذَهَبا(رفتند)

ذَهَبَتا (رفتند)

ذَهَبتُما(رفتيد)

ذَهَبتُما(رفتيد)

 

مع الغير

ذَهَبنا (رفتيم)

جمع

ذَهَبوا(رفتند)

ذَهَبنَ(رفتند)

ذَهَبتُم(رفتيد)

ذَهَبتُنَ(رفتيد)

 

 

 

چهارده صيغه فعل مضارع از فعل يَشرَبُ (مي نوشد)

 

غايب

مخاطب

 

 

متكلم

 

مذكر

مونث

مذكر

مونث

 

مفرد

يَشرَبُ

(مي نوشد)

تَشرَبُ

 (مي نوشد)

تَشرَبُ

(مي نوشي)

تَشرَبين

 (مي نوشي)

 

وحده

اَشرَبُ

(مي نوشم)

مثني

يَشرَبانِ

 (مي نوشند)

تَشرَبان

(مي نوشند)

تَشرَبانِ

 (مي نوشيد)

تَشرَبانِ

(مي نوشيد)

 

مع الغير

نَشرَبُ

(مي نوشيم)

جمع

يَشرَبون

(مي نوشند)

يَشرَبنَ

 (مي نوشند)

تَشرَبونَ

(مي نوشيد)

تَشرَبنَ

(مي نوشيد)

 

 

 

طريقه ساختن فعل نفي ماضي : ما + فعل ماضي (فعل ماضي هرگاه منفي شود در معني آن نيز تغيير ايجاد مي شود).

مثلا فعل شَرِبَ اگر منفي شود بصورت «ما شَرِبَ» در مي آيدومعني آن «ننوشيد» مي شود.

 

 

غايب

مخاطب

 

 

متكلم

 

مذكر

مونث

مذكر

مونث

 

مفرد

ما شَرِبَ (ننوشيد)

ما شَرِبَتْ

(ننوشيد)

ما شَرِبتَ (ننوشيدي)

ما شَرِبتِ (ننوشيدي)

 

وحده

ما شَرِبتُ (ننوشيدم)

مثني

ماشَرِبا (ننوشيدند)

ماشَرِبَتا

(ننوشيدند)

ما شَرِبتما (ننوشيديد)

ما شَرِبتما (ننوشيديد)

 

مع الغير

ما شَرِبنا (ننوشيديم)

جمع

ما شَرِبوا (ننوشيدند)

ما شَرِبنَ

(ننوشيدند)

ما شَرِبتُم (ننوشيديد)

ما شَرِبتُن

(ننوشيديد)

 

 

 

 طريقه ساختن فعل نفي مضارع:

لا +فعل مضارع: (وقتي فعل مضارع منفي مي شوددرخود فعل هيچ تغييري ايجاد نمي شود اما معني آن تغيير مي كند)

مثلا فعل يَشرَبُ اگر منفي شود بصورت «لايَشرَبُ»در مي آيد و معني آن «نمي نوشد»مي شود.

 

 

غايب

مخاطب

 

 

متكلم

 

مذكر

مونث

مذكر

مونث

 

مفرد

لايَشرَبُ

(نمي نوشد)

لا تَشرَبُ

(نمي نوشد)

لا تَشرَبُ

(نمي نوشي)

لاتَشرَبينَ

 (نمي نوشي)

 

وحده

لا اَشرَبُ

 (نمي نوشم)

مثني

لا يَشرَبان

 (نمي نوشند)

لاتَشرَبان

(نمي نوشند)

لاتَشرَبانِ

(نمي نوشيد)

لاتَشرَبانِ

(نمي نوشيد)

 

مع الغير

لانَشرَبُ

 (نمي نوشيم)

جمع

لا يَشرَبون

(نمي نوشند)

لايَشرَبنَ

 (نمي نوشند)

لاتَشرَبونَ

(نمي نوشيد)

لاتَشرَبنَ

 (نمي نوشيد)

 

 

 

 

فعل نهي وامر : براي ساختن فعل امر يا نهي حتما بايد از فعل مضارع استفاده كنيم وچون فعل امر ونهي بيشتر براي شخص حاضر ومتكلم استفاده مي شود پس در نتيجه فعل امر ونهي را بايد از شش صيغه مخاطب مضارع بدست آوريم.البته مي توان از فعلهاي غايب ومتكلم نيز فعل امر يا نهي ساخت.

...........................................................................................................................................

طريقه ساختن فعل نهي: براي ساختن فعل نهي ابتدا «لا» بر سر فعل مضارع اضافه مي كنيم آخر فعل مضارع بر خلاف فعل نفي تغيير مي كند يعني در صيغه هاي مفرد(صيغه هايي كه آخر آنها ضمه است)ضمه تبديل به ساكن مي شودو در بقيه صيغه ها «ن»حذف مي شودبجز صيغه هاي جمع مونث كه «ن»در آنها هيچ موقع حذف نمي شود.

 

 

غايب

مخاطب

 

 

متكلم

 

مذكر

مونث

مذكر

مونث

 

مفرد

لايَشرَبْ

(نبايد بنوشد)

لا تَشرَبْ

 (نبايد بنوشد)

لا تَشرَبْ (ننوش)

لاتَشرَبي

(ننوش)

 

وحده

لا اَشرَبْ

(نبايد بنوشم)

مثني

لا يَشرَبا

 (نبايد بنوشند)

لاتَشرَبا

(نبايد بنوشند)

لاتَشرَبا (ننوشيد)

لاتَشرَبا

 (ننوشيد)

 

مع الغير

لانَشرَبْ

(نبايد بنوشيم)

جمع

لا يَشرَبوا

(نبايد بنوشند)

لايَشرَبنَ

(نبايد بنوشند)

لاتَشرَبوا (ننوشيد)

لاتَشرَبنَ

 (ننوشيد)

 

 

 

 

طريقه ساختن فعل امر:فعل امر همچنانكه كه گفته شد بايد از شش صيغه مخاطب ساخته شود اما مي توان از شش صيغه غايب ودو صيغه متكلم نيز فعل امر ساخت اما نحوه ساختن امر غايب ومتكلم با امر مخاطب متفاوت است.

 

امر غايب ومتكلم: براي ساختن فعل امر از اين صيغه ها بايد ابتدا حرف«لِ»را بر سر فعل اضافه كنيم وسپس آخر فعل مانند فعل نهي تغيير مي كند.

 

امر مخاطب: براي ساختن امر مخاطب بايد ابتدا حرف مضارعه «ت» را از اول فعل حذف كنيم و بجاي آن «ا» مي گذاريم

 وچون «ا» بايد حركت داشته باشد بايد حركت آن را از روي حركت دومين حرف اصلي يا همان حرف ماقبل آخر در صيغه اول تعيين كرد به اين صورت كه اگر حركت آن ضمه بود «ا» ضمه مي گيردواگر حركت آن فتحه يا كسره بود كسره مي گيرد.وآخر فعل هم مانند فعل نهي تغيير مي كند.

مانند تَكتُبُ كه امر آن (اُكتُبْ )مي شودوتَجلِسُ كه امر آن(اِجلِسْ) مي شودوتَذهَبُ كه امر آن( اِذهَب)مي شود.

 

 

 

غايب

مخاطب

 

 

متكلم

 

مذكر

مونث

مذكر

مونث

 

مفرد

لِيَشرَبْ

 (بايد بنوشد)

لِتشرَبْ

 (بايد بنوشد)

اِشرَبْ

(بنوش)

اِشرَبي

 (بنوش)

 

وحده

لِاَشرَبْ

(بايد بنوشم)

مثني

لِيشرَبا

(بايد بنوشند)

لِتشرَبا

(بايد بنوشند)

اِشرَبا (بنوشيد)

اِشرَبا

(بنوشيد)

 

مع الغير

لِنشرَبْ

 (بايد بنوشيم)

جمع

لِيشرَبوا

 (بايد بنوشند)

لِيشرَبنَ

(بايد بنوشند)

اِشرَبوا (بنوشيد)

اِشرَبنَ

 (بنوشيد)

 

 

 

ياد گيري صيغه ها به زبان عربي

 

غايب

مخاطب

 

 

متكلم

 

مذكر

مونث

مذكر

مونث

 

مفرد

للغائب

للغائبه

للمخاطب

للمخاطبه

 

وحده

للمتكلم وحده

مثني

للغائبينِ

للغائبتينِ

للمخاطبينِ

للمخاطبتينِ

 

مع الغير

للمتكلم مع الغير

جمع

للغائبينَ

للغائباتِ

للمخاطبينَ

للمخاطبات

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

به ترجمه فعل هاي زير دقت كنيد

يعلمُ: مي داند-يفرَحُ: شاد مي شود-يدخُلُ: داخل مي شود-ينفق: انفاق مي كند-يطلبُ: طلب مي كند-يجعل: قرار مي دهد-ينصرُ: ياري مي كند-يُحِبُّ: دوست دارد-ينجح: موفق مي شود-يعرفُ: مي داند-يسمع: مي شنود-يدفع: مي پردازد-يفتح: فتح مي كند(باز مي كند)-يُصبِحُ: مي شود-يذكرُ: ياد مي كند-يقتُل: مي كشد-يطيرُ: پرواز مي كند-ينظُرُ: نگاه مي كند-يلعبُ: بازي مي كند-يفعل: انجام مي دهد

جملات زير را به عربي ترجمه كنيد...............................................................................................

علي به مدرسه مي رودودر مدرسه با دوستانش بازي مي كنداما او در خانه مادرش را ياري مي كند.

انسان طبيعت را دوست دارد زيرا در آن صداي پرندگان را مي شنود ومي بيند در آن درختان را پس او بايد طبيعت را حفظ كند

مريم به برادرش نگاه كرد وبه او گفت: در حياط بازي نكن

اصدقاء : دوستان-اُمّ: مادر-صوت: صدا-اخيها: برادرش-قال: گفت-ساحه: حياط

با توجه به ترجمه عبارت ها را كامل كنيد

.................مِن بابٍ واحدهٍ و...........من ابوابٍ متفرقه(سوره يوسف آيه 67)

از يك در داخل نشويدواز درهاي متفاوت داخل شويد

ولكن اكثر الناس.............................. ولي بيشتر مردم نمي دانند.

يا ايها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا ............  آموزش زبان عربي.(نكته: لِمَ به معني چرا مخفف لماذا است)

اي كساني كه ايمان آورديد چرا مي گوييد آنچه را كه انجام نمي دهيد.

....................الي المدرسه في يوم الجمعه       نرفتم به مدرسه در روز جمعه

ايها الطفل.....................الي العصفور                    اي كودك به گنجشك نگاه كن

ايها المومنون .........الظالمَ    اي مومنان ظالم را ياري نكنيد         الفلاحون ...............بابَ الحديقه     كشاورزان در باغ را باز نمي كنند

علاوه بر موارد گفته شده به طور كلي فعل ماضي ومضارع با اضافه شدن برخي حروف يا كلمات بر سر آنها ممكن است معاني مختلفي به خود بگيرد

تاكنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.