پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

زبان عربي ، آموزش مكالمه زبان عربي،آموزش عربي،عربي ،آموزش زبان عربي،آموزش قواعد

افعال معتدل در زبان عربي

۴,۴۱۳ بازديد

افعال معتدل در زبان عربي

مضارع اجوف وامر آن

براي نوشتن مضارع فعل اجوف ابتدا بايد مشخص شود كه بر وزن يفعِلُ مضارع مي شود يا يفعَل ُ يا يفعُل ُ .

قاعده كلي اين است كه اگر اصل فعل اجوف يعني قبل از اعلال آن يايي بود ؛ مضارع بر وزن يفعِل ُ نوشته شود زيرا حركت متناسب با حرف يا كسره است مثل سيَرَ = يسيرُ صيرَ =يصيرُ بيَع = يبيعُ

اما اگر اصل حرف عله واو بود مضارع بر وزن يفعُلُ نوشته مي شود مثل قول = يقول ُ عود = يعود ُ عوذ = يعوذُ .

اما فعلي نداريم كه اصل حرف عله آن الف باشد زيرا الف در اصل واو يا يا بوده است كه به الف تبديل شده است مثل قول = قال . بيع = باع ، اما نحويون گرامي وزن يَفعَــلُ را نيز بي نصيب نگذاشته اند و يكسري فعلها را بر اين وزن مضارع كرده اند از آن جمله اند :

فعلهاي خاف ؛ نام و نال بر وزن يفعَل ُ مضارع مي شوند با اينكه اصل حرف عله در آنها اينچنين بوده است : خوَف. نوَم . نيَل َ .

در مضارع اجوف صيغه هاي جمع مونث اعلال به حذف حرف عله دارند يعني از چهارده صيغه فقط دوصيغه آنها حرف عله حذف مي شود :

صرف مضارع فعلهاي اجوف :

يعودُ . يعودانِ .يعودون َ. تعودُ .تعودانِ . يعُدن َ .

تعودُ. تعودانِ . تعودونَ . تعودين ُ . تعودان ِ . تعُدن َ .

امر : عُد . عودا . عودوا . عودي . عودا . عُدن

أعودُ . نعود ُ

يكون ُ . يكونان ِ . يكونون َ .تكون ُ .تكونانِ .يكُـنّ

تكون ُ . تكونانِ . تكونونَ . تكونينَ . تكونانِ . تكُـنّ .

امر : كُن . كونا . كونوا . كوني . كونا . كُنّ .

أكون ُ . نكون ُ .

راح : يروحُ ( مي رود ) . يروحان ِ . يروحون َ . تروح ُ . تروحان ِ . يرُحن َ .

تروحُ . تروحان ِ . تروحون َ . تروحين َ . تروحان ِ . ترُحنَ .

امر: رُح . روحا . روحوا . روحي . روحا . رُحنَ .

أروحُ . نروح ُ .

يصير ُ . يصيران ِ . يصيرون َ . تصير ُ . تصيران ِ . يصِرن َ .

تصيرُ . تصيران ِ . تصيرون َ . تصيرين َ . تصيران ِ . تصِرن .

امر : صِر . صيرا. صيروا . صيري. صيرا . صِرنَ .

أصير ُ . نصيرُ . ( سار و باع هم اينطور صرف مي شوند )

اما :

ينال ُ . ينالان ِ. ينالون َ . تنالُ . تنالان ِ . ينـَـَلن َ .

تنال ُ . تنالان ِ . تنالون َ . تنالين َ . تنالان ِ . تنـَـلن َ.

امر: نَل . نالا . نالوا .نالي . نالا . نَلن َ .

أنال ُ . ننال ُ .( خاف و نام هم مثل ينال ُ مضارع و امرمي شوند ).

تاكنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.