پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

زبان عربي ، آموزش مكالمه زبان عربي،آموزش عربي،عربي ،آموزش زبان عربي،آموزش قواعد

انواع حروف در زبان عربي

۲۳,۷۹۱ بازديد

انواع حروف در زبان عربي

انواع حروف در عربي

حروف به دو دسته عامل و غيرعامل تقسيم ميشوند

حروف عامل:

جارّه – جازمه – ناصبه – مشبه بالفعل

– لاي نفي جنس – شرط – شبيه به لَيسَ

 

 جاره

 باء و تاء و كاف و لام و واو و مُنذُ مُذ خَلا

            رُبَّ ، حاشا ، مِنْ ، عَدا ، في ، عَن ، عَلي ، حَتّي ، إلي

ب،  ت،  و(براي قَسَم)       ك(مانند)      ل(براي)   مُنذُ،  مُذ،  مِنْ وعَنْ(از)

  خَلا،عَدا و حاشا(به جز-  مگر)  في(در)  إلي(به سوي)

عَلي(بر)  حَتّي(تا)   رُبَّ(چه بسا)

 


جازمه

لَم(نه)          لَمّا(هنوز نه)        لام امر«لِ»(بايد)

      لاي نهي(نه)         إنْ(اگر)          مَنْ(هر كس)         ما(هر چيزي)

حرف لَمْ هيچگاه بر سر فعل ماضي وارد نميشود.

اگر بعد از لَمّا فعل ماضي بيايد لَمّا نقش ظرف را دارد و مفعو ل فيه ميباشد.

لَمّا ذَهَبَ : هنگاميكه رفت.


ناصبه

 أن(كه-اينكه)          لَنْ(هرگز)        اِذَن( بنابراين- در اين صورت)

كَي، لِكَي(براي اينكه)             لِ(براي- تا)         حَتّي و فاي سببيه

   فاي سببيه بعد از نفي يا طلب و يا بعد از لَيتَ و لَعَلّ ميآيد.

«وَ يالَيتَني كُنتُ مَعَكُم فَأفوزَ مَعَكُم»

أن+ فعل مضارع  = مصدر همان فعل :

اُحبُّ أنْ أدرُسْ = اُحِبُّ الدّراسَه(مصدر مؤوّل)

لِ و حَتّي+ فعل مضارع  (أنْ ناصبه محذوف است)

لِيَكتُبَ :در اصل‌ : لِأن يَكتُبَ.

حَتّي يَذهَبوا : در اصل :  حَتّي أنْ يَذهَبوا.


مشبهه بالفعل

 اِنَّ و اَنَّ (به درستي كه-همانا)           كَاَنَّ(گويا)      

    لَيْتَ(اي كاش)      لكِنَّ(و ليكن)        لَعَلَّ(شايد)

همزه انَّ درابتداي جمله و بعد از مشتقات قال هميشه مكسور ميباشد.

 اِنَّ اللهَ ..... * قالَ اِنّي....

       لكنْ حرف عطف است و غيرعامل ولي

لكنَّ حرف مشبهه بالفعل است و عامل.


لاي نفي جنس

 بر سر مبتدا و خبر وارد شده و مبتدا را منصوب كرده و كاري با خبر ندارد.

          اسم لاي نفي جنس به هيچ وجه تنوين نميگيرد و حتماً مبني بر فتح است :

 لا تِلميذَ في الصّف

اسم و خبر لاي نفي جنس حتماً نكره ميباشند و خبر

لاي نفي جنس هيچگاه بر اسم لاي نفي جنس مقدّم نمي­شود.

بين اسم و خبر لاي نفيجنس نبايد كلمهاي فاصله بيندازد.


ادوات شرط

 لَو«حرف است و غيرعامل»(اگر)  اِنْ«حرف است و عامل»(اگر)

  إذما(هرچند- هرگاه)  مَنْ(هر كس)   ما(هرچه) مَهما(هرگاه)

أيّ(هر كدام) كَيفَما(هرگونه) مَتي(هر وقت)   أينَما(هر جا)

أيّان(هر وقت – هر جا)  أنّي(هر جا)   هَيثُما(هر جا كه)

(مَن ، ما و أيّ) اگر در آغاز دو جمله قرار گيرند اسم شرط هستند :

 مَنْ يَجتَهِدْ يَنجَحْ ..(ادوات شرط دو فعل را جزم ميدهند)

ولي اگر در وسط دو جمله قرار گيرنداسم

موصول هستند : أكرِمْ إلي مَنْ أحسَنَ إليك

اسمهاي شرط با اسمهاي استفهام تفاوت دارند.اسمهاي استفهام براي

پرسش به كار ميروند و صدارتطلب هستند و در آغاز جمله قرار ميگيرند

 (مَنْ رَأيتَ:كه را ديدي؟)و گاهي حرف جر و مضاف بر آنها مقدّم مي­شوند :

 (اِبنُ مَنْ أنتَ :پسر كيستي؟)


اسامي استفهام

 مَنْ(براي انسان) ما(براي اشياء غيرقابل لمس)

أيّ(براي اشياء قابل لمس) أينَ(محل و مكان)

مَتي(زمان) كَيفَ(چگونگي و حالت)

كَمْ(مقدار و اندازهگيري) ماذا ، مَنذا ، مِمّن ، عَمّن ، لِمَ ،

عَلامَ و فيمَ و...(حروف استفهام : أ و هَلْ هستند)

تمامي اسامي استفهام صدارت طلب هستند:أينَ أنتَ؟ مبني هستند به

جز أيّ كه معرب هست.نقش پذيرند:(أينَ:خبر­مقدّم و محلاً مرفوع)

اگر بعد از كَيفَ اسم بيايد كَيفَ نقش خبرمقدّم را دارد و محلاً مرفوع :

كَيفَ أنتَ ؟(أنتَ : مبتداي مؤخر و محلاً مرفوع)

اگر بعد از كَيفَ فعل بيايد كَيفَ نقش حال را دارد و محلاً منصوب :

كَيفَ أصْبِر في المَشاكِل ؟

اگر بعد از أينَ و مَتي اسم بيايد نقش خبرمقدّم را دارند و محلاً

مرفوع : أينَ الجَوادُ ؟(الجَوادُ : مبتداي مؤخر و محلاً مرفوع)

اگر بعد از أينَ و مَتي فعل بيايد نقش ظرف را دارند و

محلاً منصوب : أينَ ذَهَبَ الجوادُ ؟(الجَوادُ : فاعل و مرفوع)


حروف شبيه به لَيسَ

 = ما ، لا ، اِنْ ، لاتَ (نيست)«خبر را منصوب ميكنند»

اسم و ضمير لاتَ هميشه اسم نكره است و خبر آن اغلب

محذوف است و يا از ادوات ظرف زمان است: حينَ – ساعه- وقتَ و ...

امكان دارد كه اسم و خبر اين حروف هر دو نكره باشند : لا رَجُلٌ حاضِراً


حروف غيرعامل

تعريف(ال)– عطف(وَ ، ثُمَّ ، بَلْ ، حَتّي ، اَو ، لا ، فَ ، لكنْ)


حروف استفهام

 تنبيه(ها ، ألا ، أما)  تصديق و ايجاب(نَعَم)

تحقيق(قَد+فعل ماضي)تخصيص(هَلّا ، ألّا ، لَولا ، لَوما)

– انكار(كَلّا)–آموزش زبان عربي تفضيل(اَمّا ، اِمّا)«خواه»

استقبال(سَ،سَوفَ)– نفي– نون وقايه– تأكيد(نَّ،نْ)– ندا(يا)–

واو حاليه– مايكافه– مفاجات(إذا،إذ)– ابتدا و تأكيد(لَ)– واوجمله وصفيه

تاكنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.