مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان عربی در 90روز + نسخه تصویری

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان عربی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان عربی

نكاتي در مورد صرف مضارع و امر مخاطب ناقص

۱ ) در صيغه هاي سوم ، نهم  و  دهم  اعلال به حذف وجود دارد .

۲ ) در صيغه هايي كه مختوم به عله هستند در حالت رفعي اعلال به اسكان وجود دارد يعني حركت ضمه ي إعرابي ظاهر نمي شود .

 نكته ي مهم : صيغه هايي كه مختوم به عله هستند ، در صورت جزم اعلال به حذف صورت مي گيرد .

 ۳ ) امر تابعي از مضارع آن است .

 نمونه صرف مضارع و امر از ناقص يايي               « هَدَي  يهدي  »( =  فــَـعَـلَ ، يَفـْعِــلُ )

       هو  يهدي        هي  تهدي              انتَ تهدي         انتِ  تهديـن              انا أهدي

       هما  يهديان    هما  تهديان             هما  تهديان        هما  تهديان            نحنُ  نهدي

       هم  يهدونَ      هنّ  يهدينَ              انتم  تهدونَ        انتنّ  تهدين              

 

                                                         إهـد ِ            إهـدي

                             امر مخاطب          إهـديا            إهـديا

                                                        إهـدوا           إهـدين

 

نمونه صرف مضارع و امر از ناقص واوي              « غزا  يغـزُو  »  ( =  فــَـعَـلَ ، يَفـْعُــلُ )

      هو  يغـزُو         هي  تغـزُو                انتَ تغـزُو           انتِ  تغـزيـن                انا أغـزُو

      هما  يغـزُوان    هما  تغـزُو ان             هما  تغـزُوان       هما  تغـزُوان              نحنُ  نغـزُو

      هم  يغـزُونَ      هنّ  يغـزُونَ               انتم  تغـزونَ        انتنّ  تغـزون               

 

                                                                أغـزُ            أغـزي

                                    امر مخاطب          أغــزوا         أغـزوا

                                                               أغــزوا         أغـزون

 

 

 نمونه صرف مضارع و امر از ناقص يايي       « نــَسِـيَ  يَـنـْسَي »  ( =  فــَـعِـلَ ، يَفـْعَــلُ )

       هو  يَـنـْسَي      هي  تـَـنـْسَي           انتَ تـَـنـْسَي       انتِ  تـَـنـْسَين              انا ا َنـْسَي

      هما  يَـنـْسَيان    هما  تـَـنـْسَيان          هما  تـَـنـْسَيان    هما  تـَـنـْسَيان             نحنُ  نـَـنـْسَي

       هم  يَـنـْسَونَ    هنّ  يَـنـْسَينَ            انتم  تـَـنـْسَونَ       انتنّ  تـَـنـْسَين             

 

                                                                      اِنـْسَ            اِنـْسَي

                                           امر مخاطب          اِنـْسَيا           اِنـْسَيا

                                                                      اِنـْسَوا           اِنـْسَين

 

 استثناء : در صرف مضارع  « رأي » همزه حذف مي شود كه در زير مي آيد :

صرف ماضي « رَأيَ »  ( = مهموز العين  و الناقص )

        هو  رأي      هي  رأت                انتَ  رأيـتَ       انتِ  رأيـتِ                انا  رأيـتُ

        هما  رأيا      هما  رأتا                هما  رأيتما       هما  رأيـتم              نحنُ  رأيـنا

        هم  رأوْ ا      هنّ  رأيـنَ              انتم  رأيـتم        انتنّ  رأيـتنّ    

 

 صرف مصارع « رَأيَ  يَـرَي »  ( = مهموز العين  و الناقص )

      هو  يَـرَي       هي  تـَـرَي                 انتَ تـَـرَي          انتِ  تـَـرَين               انا ا َرَي

      هما  يَـرَيان    هما  تـَـرَيان                هما  تـَـرَيان       هما  تـَـرَيان             نحنُ  نـَـرَي

      هم  يَـرَونَ      هنّ  يَـرَينَ                  انتم  تـَـرَونَ       انتنّ  تـَـرَين         آموزش زبان عربي

                                                                 رَ              رَي

                                      امر مخاطب          رَيا            رَيا

                                                                 رَوا           رَين


برچسب‌ها: ،


۰۵:۳۱:۱۶ | نويسنده : عربي| نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :