مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان عربی در 90روز + نسخه تصویری

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان عربی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان عربی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  35000 تومان!          شماره مجوز: ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

با این مجموعه استثنایی در 90 روز زبان عربی را به صورت کامل فرا بگیرید

جدول صرف افعال معتل عربي

جدول صرف افعال معتل
 1. فعل مثال ( معلوم )
فعل مثال فعلي است كه فاء الفعل آن يكي از حروف عله است و هر فعل معتلي را بنا بر نوع آن براي سهولت تلفظ  تغييراتي مي دهيم كه اعلال ناميده مي شود

جدول صرف افعال معتل

                                                          1. فعل مثال ( معلوم )

 

قبل الإعلال

( الماضي )

بعدالإعلال

نوع الإعلال

 

قبل الإعلال

( المضارع )

بعد الإعلال

 

نوع الإعلال

 

وَصَفَ

وَصَفَ

بدون إعلال

يَوْصِفُ

يَصِفُ

بالحذف

 

وصفا

وَصَفا

//

يَوْصِفانِ

يَصِفان ِ

//

 

وصفوا

وصَفوا

//

يَوْصِفونَ

يَصِفونَ

//

 

وصفـَتْ

وصَـفـَتْ

//

تـَوْصِفُ

تـَصِفُ

//

 

وصفـَـتا

وصفـَـتا

//

تـَوْصِفان ِ

تـَصِفان ِ

//

 

وصفــْنَ

وصفــْنَ

//

يَوْصِفنَ

يَصِفنَ

//

 

وصفتَ

وصفتَ

//

تـَوْصِفُ

تـَصِفُ

//

 

وصفتما

وصفتما

//

تـَوْصِفانِ

تـَصِفانِ

//

 

وصفتم

وصفتم

//

تـَوْصِفونَ

تـَصِفونَ

//

 

وصفتِ

وصفتِ

//

تـَوْصِفينَ

تـَصِفينَ

//

 

وصفتما

وصفتما

//

تـَوْصِفانِ

تـَصِفانِ

//

 

وصفتــُنّ َ

وصفتــُنّ َ

//

تـَوْصِفـْنَ

تـَصِفـْنَ

//

 

وصفتُ

وصفتُ

//

أوْصِفُ

أصِفُ

//

 

وصفنا

وصفنا

//

نـَوْصِفُ

نـَصِفُ

//

 

====================================

1 . فعل مثال ( مجهول )

 

قبل الإعلال

( الماضي )

بعدالإعلال

نوع الإعلال

 

قبل الإعلال

( المضارع )

بعد الإعلال

 

نوع الإعلال

 

وُصِفَ

وُصِفَ

بدون إعلال

يُْوصَفُ

يُْوصَفُ

بدون إعلال

 

وُصِفا

وُصِفا

//

يُوصَفان ِ

يُوصَفان ِ

//

 

وُصِفوا

وُصِفوا

//

يُوصَفونَ

يُوصَفونَ

//

 

وُصِفـَتْ

وُصِفـَتْ

//

تــُوصَفُ

تــُوصَفُ

//

 

وُصِفـَـتا

وُصِفـَـتا

//

تَــُوصَـفان ِ

تَــُوصَـفان ِ

//

 

وُصِفــْنَ

وُصِفــْنَ

//

يُوصَـفنَ

يُوصَـفنَ

//

 

وُصِفتَ

وُصِفتَ

//

تــُوصَفُ

تــُوصَفُ

//

 

وُصِفتما

وُصِفتما

//

تــُوصَفان ِ

تــُوصَفان ِ

//

 

وُصِفتم

وُصِفتم

//

تَــُوصَفونَ

تَــُوصَفونَ

//

 

وُصِفتِ

وُصِفتِ

//

تــُوصَفينَ

تــُوصَفينَ

//

 

وُصِفتما

وُصِفتما

//

تــَُوصَفان ِ

تــَُوصَفان ِ

//

 

وُصِفتــُنّ َ

وُصِفتــُنّ َ

//

تـَـُوصَفـْنَ

تـَـُوصَفـْنَ

//

 

وُصِفتُ

وُصِفتُ

//

أ ُوصَفُ

أ ُوصَفُ

//

 

وُصِفـْنا

وُصِفـْنا

//

نـُوصَفُ

نـُوصَفُ

//

 

===================================

قبل الإعلال

( الأمر )

بعد الإعلال

 

نوع الإعلال

اِوْصِفْ

صِفْ

بالحذف

اِوْصِفا

صِفـا

//

اِوْصِفوا

صِفـوا

//

اِوْصِفي

صِفـي

//

اِوْصِفا

صِفـا

//

اِوْصِفـْنَ

صِفــْنَ

//

 =========================

 

نتيجه :

 

1 .  اعلال فعل مثال ( در ماضـــﯽ معلوم و مجهول  )                                      بدون اعلال 

2 . اعلال فعل مثال ( در مضارع و امر معلوم )                                                      حذف

3 . اعلال فعل مثال ( درمضارع و امر مجهول )                                           بدون اعلال

4 . اعلال فعل مثال ( در امر )                                                                حذف

 ==============

 

2 .  فعل اجوف ( معلوم )

 

قبل الإعلال

( الماضي )

بعدالإعلال

نوع الإعلال

 

قبل الإعلال

( المضارع )

بعد الإعلال

 

نوع الإعلال

 

قـَوَلَ

قالَ

بالقلب

يَقــْوُلُ

يـَقــُولُ

بالإسكان

 

قـَوَلا

قالا

بالقلب

يَقــْوُلان ِ

يـَقــُولان ِ

بالإسكان

 

قـَوَلــُوا

قالوا

بالقلب

يَقــْوُلونَ

يَـقــُولونَ

بالإسكان

 

قـَوَلـَتْ

قالـَتْ

بالقلب

تـَقــْوُلُ

تــَقــُولُ

بالإسكان

 

قـَوَلـَتا

قالـَتا

بالقلب

تـَقــْوُلان ِ

تــَقــُولان ِ

بالإسكان

 

قـَوَلــْنَ

قــُلــْنَ

بالحذف

يَقــْوُلــْنَ

يـَقــُلــْنَ

بالحذف

 

قـَوَلــْتَ

قــُلــْتَ

بالحذف

تـَقــْوُلُ

تــَقــُولُ

بالإسكان

 

قـَوَلــْتما

قــُلــْتما

بالحذف

تـَقــْوُلان ِ

تــَقــُولان ِ

بالإسكان

 

قـَوَلــْتم

قــُلــْتم

بالحذف

تـَقــْوُلونَ

تــَقــُولونَ

بالإسكان

 

قـَوَلــْتِ

قــُلــْتِ

بالحذف

تـَقــْوُلينَ

تــَقــُولينَ

بالإسكان

 

قـَوَلــْتما

قــُلــْتما

بالحذف

تـَقــْوُلان ِ

تــَقــُولان ِ

بالإسكان

 

قـَوَلــْتنّ َ

قــُلــْتنّ َ

بالحذف

تـَقــْوُلـْنَ

تـَقــُلــْنَ

بالحذف

 

قـَوَلـْتُ

قــُلــْتُ

بالحذف

أقــْوُلُ

أقــُولُ

بالإسكان

 

قـَوَلــْنا

قــُلــْنا

بالحذف

نـَقــْوُلُ

نـَـقــُولُ

بالإسكان

 

 =======================

 

2 . فعل اجوف ( مجهول )

 

قبل الإعلال

( الماضي )

بعدالإعلال

نوع الإعلال

 

قبل الإعلال

( المضارع )

بعد الإعلال

 

نوع الإعلال

 

قــُوِلَ

قـيلَ

بالقلب

يُقــْوَلُ

يُقالُ

بالقلب

 

قــُوِلا

قـيلا

بالقلب

يُقــْوَلان ِ

يُقالان ِ

بالقلب

 

قــُوِ لــُوا

قـيلــُوا

بالقلب

يُقــْوَلـونَ

يُقالونَ

بالقلب

 

قــُوِلـَتْ

قـيلــَتْ

بالقلب

تــُقــْوَلُ

تــُقالُ

بالقلب

 

قــُوِلــَتا

قـيلــَتا

بالقلب

تــُقــْوَلان ِ

تــُقالان ِ

بالقلب

 

قــُوِلــْنَ

قـِلــْنَ

بالحذف

يـُـقــْوَلــْنَ

يـُقـَلــْنَ

بالحذف

 

قــُوِلــْتَ

قـِلــْتَ

بالحذف

تــُقـْـوَلُ

تــُقالُ

بالقلب

 

قــُوِلــْتما

قــِلــْتما

بالحذف

تــُقــْوَلان ِ

تــُقالان ِ

بالقلب

 

قــُوِلــْتـُم

قـِلــْتم

بالحذف

تــُقــْوَلـونَ

تــُقالونَ

بالقلب

 

قــُوِلــْتِ

قـِـلــْتِ

بالحذف

تــُقــْوَلينَ

تــُقالينَ

بالقلب

 

قــُوِلــْتما

قـِلــْتـما

بالحذف

تــُقــْوَلان ِ

تــُقالان ِ

بالقلب

 

قــُوِلــْتنّ َ

قـِـلــْـتــُنّ َ

بالحذف

يـُقــْوَلــْنَ

تــُقــَلــْنَ

بالحذف

 

قــُوِلــْتُ

قـِـلــْتُ

بالحذف

أ ُقــْوَلُ

أ ُقالُ

،

تاريخ : ۱۳ آذر ۱۳۹۴ | ۰۹:۴۴:۴۱ | نويسنده : عربي| نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :