پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

زبان عربي ، آموزش مكالمه زبان عربي،آموزش عربي،عربي ،آموزش زبان عربي،آموزش قواعد

اعراب اسمهاي پرسشي يا استفهام

۸,۶۵۳ بازديد

اعراب اسمهاي پرسشي يا استفهام

اعراب اسمهاي پرسشي يا استفهام

اسامي استفهام يازده مورد هستند كه عبارتند از :

مَن = چه كسي ؟       ما = چه چيزي ؟       مَن ذا = چه كسي ؟    ماذا = چه چيزي؟    مَتي = چه موقع ؟

 أيـّانَ = چه موقع؟ براي سوال از آينده است ؟       أين = كجا؟       كَيفَ = چگونه ؟     أنـّي = چگونه و چه

موقع و كجا؟   كَم  =  چقدر ؟    أيّ  =  كدام ؟

براي تعيين نقش اسمهاي استفهام به جمله سوالي جواب مي دهيم كلمه اي كه به عنوان جواب كلمه استفهام قرار مي گيرد همان نقش اسم استفهام در سوال است به مثالهاي زير توجه كنيد :

 

مَن جاء؟  اَحمدُ جاء .  در اين مثال نقش من مبتدا و محلا مرفوع است .

مَن رأيتَ ؟ رأيتُ مريمَ . نقش من در جمله استفهامي مفعول به و محلا منصوب است .

مَن هو ؟ هو علي ٌ .  نقش من خبر مقدم و محلاً مرفوع است .

الي مَن سلّمتَ ؟  سلّمتُ الي مريمَ .   نقش من ،مجرور به حرف جر است

بعد از  ما و ماذا ؟   اگر فعل بيايد و آن فعل لازم باشد  ما و ماذا ؟   نقش فاعل مي گيرد و اگر متعدي باشد ما

 و ماذا نقش مفعول به دارد مثال :

ماذا تصنعونَ ؟ نصنعُ سفينةً   نقش ماذا مفعول به و محلاً مرفوع است .

ماذا سَقَط َ؟ سقط الفنجانُ   در اينجا نقش ماذا   فاعل ومحلا مرفوع است .

واگر اسم بيايد نقش ما خبر مقدم است : ما تلك ؟  هي عصاي .  نقش ما خبر مقدم و محلا مرفوع است

درباره اعراب كيف   هم بحث مفصل است بنابر اين به ذكر چند مورد بسنده مي كنم :

كيف َحالُك ؟ حالي جيّدٌ .  نقش كيف خبر مقدم و محلاً مرفوع است .

كيف َ خرج َ عليّ ٌ الي السوق ؟ خرجَ عاجلا ً .  نقش كيف حال مفرد و منصوب است .

أينَ   اگر بعد از حروف جر نيايد هميشه در جوابش مفعول فيه قرار مي گيرد و نقش مفعول فيه دارد .

الي أين َ سافرتِ ؟ سافرتُ الي ايرانَ .  نقش  أين  مجرور به جار است

أين َ جلسنا ؟ جلسنا حول َ الشجرة ِ .  نقش أين مفعول فيه است .

متي عدتَ (رجعتَ ) ؟ رجعتُ صباحاً   نقش متي مفعول فيه و منصوب .

إعراب كَيفَ :

۱- كيف در جملات اسميه خبر مقدم و محلاً مرفوع است : كيف حالُك؟

۲- در جملات اسميه اگر قبل از افعال ناقصه باشد : خبر مقدم افعال ناقصه و محلاً منصوب است مانند:

 كيف كان دورُ التلاميذ في الحربِ المفروضة؟

3- در جملات فعليه : اگر فعل آن تام باشد غالباً حال و محلاً منصوب است : كيف ذهبت الي المدرسةِ؟ ذهبتُ

 الي المدرسةِ ماشياً .

4 – چنانچه از كيفيت نوع انجام گرفتن فعل سؤال كند (آموزش زبان عربي نه از حالت فاعل يا مفعول ) نقش آن مفعول مطلق و

 محلاً منصوب است مانند: كيف جئتَ؟   جئتُ سريعاً در اصل جئتُ مجيئاً سريعاً  است .

5- هر گاه قبل از افعال دو مفعولي واقع شود ، مفعول دوم اين افعال مي باشد : كيف ظننتَ علياً ؟  ظننتُه مجتهداً .

 

تاكنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.