مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان عربی در 90روز + نسخه تصویری

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان عربی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان عربی

در افعال مزيد همان  قوانين فوق الاشاره وجود دارد البته بعضا چند نكته خارج از اين موارد وجود دارد كه بيان مي گردد :

نكته ۱) مثال واوي اگر به باب افتعال وارد شود ابتداء حرف عله در « تاء » باب افتعال ادغام مي گردد ، آنگاه  همانند افعال سالم صرف مي شود . مانند :

« وفق » :           اتــَّفــَقَ           يَــتــَّفِـقُ             اتــَّفِـقْ             اتــِّفاق

نكته ۲ ) فعل اجوف در باب هاي «  تفعيل ، مفاعلة  ، تفاعل  و  تفعّـل  »  فاقد تغيير است .مانند :

« بيـن » در باب تفعيل :           بَيــَّنَ             يُـبَــيــِّنُ            بَــيــِّنْ              تبــيــيـن

« قوم » در باب مفاعله :          قاومَ              يُقاومُ               قاوِمْ                مُقاومَة

« فوت » در باب تفاعل :          تــَفاوَتَ           يَتــَفاوَتُ           تــَفاوَتْ            تــَفاوُت

« فوق » در باب تفعّـل :           تــَفــَوَّ قَ        يَـ تــَفــَوَّ قُ        تــَفــَوَّ قْ           تــَفــَوّ ق

 

 نكته ۳ ) فعل اجوف در باب هاي « افعال ، استفعال ، افتعال و انفعال  بر قالب و وزن هاي زير مي آيند :

باب افعال :                         أفال                 يُفيل                إفالة

مانند : شار « شور »              أشار         يُشير        إشارة

 

باب استفعال :                    إستفال           يَستفيل          إستفالة

مانند : جاب « جوب »            ‌إستجاب         يستجيب          إستجابة

 

باب افتعال :                        إفتال               يفتال              إفتيال

مانند : خار «خير »                 ‌إختار               يختار              إختيار

 

باب انفعال :                        إنفال               ينفال               إنفيال

مانند : قاد « قيد »                 ‌إنقاد                ينقاد                إنقياد

 

تذكر مهم : دانستن قواعدي كه در ذيل مي آيد  ( قواعد اعلال ) به خودي خود فاقد ارزش علمي است و آگاهي از آنها تنها در صورتي مفيد است كه اين قواعد را بتوان در مرحله عمل بكار برد .

شايان توجه است كه اين قواعد صرفا در كتاب هاي قدما درج شده است و در روش جديد آموزش از اين شيوه در آموزش فعل هاي معتل نبايد استفاده شود و بيان اين نكات در اينجا از اين باب است كه ديگراني با ذكر اين  نكات  دانش آموزان عزيز را دچار سردرگمي و يا ... ننمايند .

۱ ) واو حرف عله متحرك ما قبل مفتوح قلب به الف مي شود .

مانند : قَوَل َ = قال َ

۲ ) ياء حرف عله متحرك ما قبل مفتوح قلب به الف مي شود

مانند : يَـخـْشـَيُ = يَـخـْشـَي

 ۳ ) واو حرف عله متحرك ما قبل مكسور قلب به ياء مي شود  ( واو در موضع حركت است ).

مانند قـُـوِلَ ـــ  قِـولَ = قيلَ

 ۴ ) واو حرف عله متحرك و ما قبل آن حرف صحيح و ساكن باشد ، فتحه را به ما قبل مي دهند .

مانند :  يُقـْوَل ُ ـــ يُـقـَـول ُ

 ۵ ) واو حرف عله متحرك و ما قبل آن حرف صحيح و ساكن باشد ، فتحه را به ما قبل مي دهند .( واو در موضع حركت است )

مانند :  يُقـْوَل ُ ـــ يُـقـَـول ُ = يُـقال

 ۶ ) ضمه بر واو ثقيل است نقل به ما قبل مي شود .

مانند : امر قال يقول : اُقـْـوُلْ = قُلْ ( با وجود حركت قاف از همزه مستغني شد ) ، يدعُوُ = يدعُو

 ۷ ) كسره بر واو ثقيل است نقل به ما قبل مي شود .

مانند  : قـُـوِلَ = قِـولَ

 ۸ ) كسره بر ياء ثقيل است نقل به ما قبل مي شود.

 مانند :  يَـبْـيـِـعُ = يَـبيـعُ  ، بُـيـِعَ = بيعَ  ( بعد از سلب حركت ما قبل )

 ۹ ) در التقاء ساكنين حرف عله حذف مي شود .

مانند :  يَـقـُولـْنَ = يَـقـُلـْنَ

 ۱۰ ) اگر واو ميانه ياء مفتوحه و كسره لازمه باشد بخاطر ثقيل بودن مي افتد .

مانند : مضارع وعد : يَـوْعَـدُ = يَـعِـدُ

 ۱۱ ) ضمه بر ياء ثقيل است ياء حرف عله متحرك ما قبل مكسور قلب به ياء مي شود

مانند :  يَـهْـدِيُ = يَـهْـدِي

۱۲ ) در ناقص واو  و ياء در پنج لفظ بيافتد به جزم .                    

مانند  :‌لم + يهدِي = لم  يهدِ     ،     لم + يدعُو = لم  يدعُ    ،     لم + يخشـَي = لم  يخشَ

 ۱۳ ) ضمه بر ياء ثقيل است نقل به ما قبل مي شود.

مانند  : اسم مفعول از باع  يبيع ـــ مَبْـيُـوع  در التقاء ساكنين عله مي افتد : مَبُوع واو را قلب به ياء كردند  و ما قبل را مكسور تا مشتبه نشود با اجوف واوي

۱۴ ) اگر اَفعَل و اِستَفعَلَ از معتل العين (اجوف آموزش زبان عربي) باشد، حركت عين آن ها به فاء منتقل و به «الف» تبديل مي شود سپس چون دو الف جمع شده اند يكي از آن ها را حذف مي كنيم و به جاي آن در آخر مصدر حرف «ة» مي افزاييم مانند :

 «  اِشارة    -     إغاثَة         و          اِستخارة       -     استقامة    »

۱۵ ) اگر تَفَعَّل و تَفاعَلَ از معتل اللام باشد «الف» آخر آن ها بدل به «ياء» و ماقبلش مكسور مي شود مانند: «تَأنَّي  تَأَنّي     و    تَغاضَي تَغاضِي ».


برچسب‌ها: ،


۰۵:۵۷:۱۷ | نويسنده : عربي| نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :