پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

زبان عربي ، آموزش مكالمه زبان عربي،آموزش عربي،عربي ،آموزش زبان عربي،آموزش قواعد

آموزش صوتي جهت ها در زبان عربي

۶,۹۳۶ بازديد

آموزش صوتي جهت ها در زبان عربي

shimal = Chap

Yam'ain = Rast

Lilamam = Mos'ta'ghim

Fook = Ba'la

Tahit = Pa'een

Ba'aid = Dour

Karib = Naz'dik

Ta'oil = De'raz

Kaseer = Ko'tah

Karita = Na'gh'sheh

Mailomat al Sa'ih = Rah'na'mayee Mo'sa'fe'rin

آموزش صوتي مسافرت در زبان عربي

۴,۲۴۹ بازديد

آموزش صوتي مسافرت در زبان عربي


Ain ...?
= Ko'ja Ha'st ...?

Bikam al ogra'a? = Bi'lit Chand Ast?

  Tathkara = Bi'lit

  tathkara wahida min fadlik .. = Yak Bi'lit Ba'ra'yee ... Mi'kha'ham.

  ila ain anta thahib = Sho'ma Koja Mi'ra'vid?

ain ta'issh = Sho'ma Koja Zan'de'gi Mi'ko'nid?

Kitar = Tran

Autobees = Au'to'bus

  Metro = Tran Zir Za'mi'ni

Matar = Fo'rod'gah

Mahatit Al kitar = Ist'gah Tran

Mahatit Al Autobees = Ist'gah Au'to'bus

Mahatit Al Metro = Ist'gah Tran Zir Za'mi'ni

Al Mogadara = Khoroj

Al oso'ol = Vo'rod

Shirkat Ta'igir Sahiarat = Mar'ka'zaee Kr'ay'eh Ma'shin

Mokaf = Parking

Fondok = Hotel

Korfa = O'tagh

Hagiz = Reserv

Hal togad Koraf Fadia Al Laila? = Ja Kha'li Ba'ra'ye Am'shab Da'rid?

La togad Koraf Fariga = Ja Kha'li Nisst

Gawaz Safar = Passport

آموزش صوتي خريد و خوردن در زبان عربي

۴,۵۶۵ بازديد

آموزش صوتي خريد و خوردن در زبان عربي

Bikam? = Ghay'mat Ea In Chand Asst?

Ma Hatha? = In Chisst?

Sa'ashtariha = Man In Ra Mi'kha'ram.

O'reed ann ashtary = Man Mi'kha'ham ... Ra Ba'kha'ram.

Hal aindak... = A'ya Sho'ma ... Da'rid?

Hal takibal bitakit el aitiman? = A'ya Shoma Credit Card Gha'bol Mi'ko'nid?

Maftouh = Baz

Mogilag = Bas'teh

Kart Barid = Cart'postal

Ta'wabia = Tamr

Kalil = Yak Kam

Kathir = Zi'yad

Kol = Ham'eh

iftar = Soph'ha'neh

Gadaa = Na'har

Ashaa = Sham

Nabati = Sab'si'khar

= Ka'sher

Fi sahitak = Ba'sal'a'ma'ti!

El Fatora Min Fadilak = Lot'fan Hesabe Bi'a'va'rid.

Kobiz = Nan

Sharab = No'shi'da'ni

Kahioa = Ghah'veh

Shai = Chayee

Asir = Ab'mi'veh

Ma'a = Ab

Bira = Ab'jo

Khamr = Sha'rab

Malih = Na'mak

Filfil = Fel'fel

La'him = Gosht

La'him = Goshtee Gav

La'him kanzir = Goshtee Khok

Samak = Ma'hi

Dagag = Goshtee Morgh

Kodrawat = Sab'zi

Fawakih = Mi'veh

Patatis = Sib'za'mi'ni

Salata = Salad

Halawia'at = De'ser

Ice Cream = Bas'ta'ni

آموزش شماره ها در زبان عربي به صورت صوتي

۴,۹۰۲ بازديد

آموزش شماره ها در زبان عربي به صورت صوتي

(Alarabia = Farsi)

 

آموزش كلمات اصلي در زبان عربي به صورت صوتي

۴,۰۲۶ بازديد

آموزش كلمات اصلي در زبان عربي به صورت صوتي

Eaini = ---

 

كتاب آموزش مكالمه عربي در دانشگاه ام القري عربستان

۹,۵۴۷ بازديد

كتاب آموزش مكالمه عربي در دانشگاه ام القري عربستان

از فضايل اين كتاب هرچي بگم كم گفتم!
اين كتاب كه توسط مركز تحقيقات و تاليف كتب آموزش عربي در دانشگاه ام القراي عربستان تاليف شده از 6 بخش تشكيل شده و داراي كتاب تمرين هم هست. از اين مجموعه براي آموزش مكالمه عربي براي دانشجويان غير عرب زبان در دانشگاه ام القراي مكه مكرمه استفاده مي شود.
اين مجموعه مفيد از مهمترين منابع مورد استفاده در تاليف كتاب صدي الحياة (كتاب مورد استفاده در كانون زبان ايران) است .
تنوع موضوع،ذكر كلمات جديد هر درس و تمارين بسيار كاربردي و خالي از اشتباه اين مجموعه از ويژگي هاي بارز آن است.

آموزش چندين لغت متنوع به سه زبان

۷,۱۷۱ بازديد

آموزش چندين لغت متنوع به سه زبان

آموزش صدها لغت متنوع به سه زبان عربي، تركي استانبولي و انگليسي

دهها عكس تصويري آموزشي كه در آن با صدها  كلمه و اصطلاح به زبانهاي عربي، تركي استانبولي و انگليسي آشنا مي شويد.
از جمله:
حالتها، آب و هوا، ابزارهاي فني و دفتري، كارهاي روزانه، احساسات، وسايل نقليه، لباسها، ميوه ها و سبزيجات و...
مناسب براي همه سنين!